ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER​ ONE ต้นแบบระดับเพชร

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการบันทึกและการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more

ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรง

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more