กิจกรรมสานเสวนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส และชี้แจงกรอบวิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่หนุนเสริมยุทธศาสตร์การศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนจังหวัดนราธิวาส” และพัฒนานักวิจัย

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more