พิธีมอบโล่รางวัลสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ “สถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัด สกร.จังหวัดนราธิวาส ได้รับโล่รางวัลอันดับที่ 1”

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more