กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26- 27 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และสร้างการรับรู้ในเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ในการอบรมทั้งแบบในสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ ได้แก่ ท่านดนัย มู่สา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.), ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ, และผู้เชี่ยวชาญการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และตัวแทนนักศึกษาศิษย์เก่าจากประเทศต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาจาก สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส สกร.อำเภอยี่งอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และครูแนะแนว รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน