ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการบันทึกและการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการบันทึกและการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด เพื่อทราบในเรื่องของขอบเขตข้อมูลการรายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนากำลังคน และการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด โดยมีนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมิอแรงงาน 25 นราธิวาส