ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER​ ONE ต้นแบบระดับเพชร

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินประกวดผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และทีมผู้บริหารระดับจังหวัดร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ทศวรรษการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE “ภายใต้วิถีมุสลิม” จุดที่ 2 อำเภอจะแนะนำร่องเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส จุดที่ 3 Sport Hero ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหัวกุญแจ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และชมชุดการแสคงปัญจะสีลัต โดยนักกีฬาทีมชาติไทย ชมรม TO BE NUMBER ONE และจุดที่ 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ นำร่อง TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส