ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรง

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบในเรื่องของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำรูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส