ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

วันที่ 13-15 พฤศจิกา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more