ประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายฮัฟซี เงาะ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและเตรียมขี้แจงประเด็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02cgTg28saDbm41pbHBCbxe1UHyN1bQNzrXs45ZAJXPoJ1nGNvBb1HZnq2R33Fu2Tjl