ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more