ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถานศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวณิชากร ปุยรุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถานศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตรวจสอบรายงานผลการจัดการศึกษาตามโครงการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สกร.จังหวัดปัตตานี

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0HkMVPXurtiAfPDqbmJqbvUhE7GLvrUHQuwHQBGrxZqHTR79e1WSwjufC2wZeBTr6l