นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางนาค

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางนาค สังกัด สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนางสาวอรุโณทัย ย่างกุ้งไม่ ครู คศ.1 นายรชต มั่นคง ครู ศกร.ตำบลบางนาค และนางสาวมัสนูรา เล็งฮะ ครูอาสาฯ ประจำตำบลบางนาค เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา วิธีการเรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียนรู้ รวมทั้งการสำรวจข้อมูลนักศึกษาใหม่รายบุคคลทั้งด้านข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลความสามารถ และข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งการทดสอบพื้นฐานทางด้านภาษา ในเบื้องต้น พบว่านักศึกษาใหม่มีพื้นฐานในการอ่านและเขียน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีองค์กรนักศึกษา มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02Zsr52N59spZCB6UxqmVPvKokijTjHCPWnSq9k1o8Dd2P89rq2UFQQBLcgkMbraWrl