การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สกร.จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และข้าราชการครู ในสังกัด สกร.อำเภอ รวม 11 คน เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพฯ ในครั้งนี้

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02NcmdrQktDw7xsTdYAqBW6XmoKLrst69rfr9QS7sQbniTfy5WMdFsAAJPc6WHAsiYl