นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานของดีเมืองนรา

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 กันยายน 25

Read more

งานสรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” และแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 18 กันยายน 25

Read more