กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยกาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดูอาอ์ และพบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0cZLCr2232371iSY4BQgwvayHocv4kMSAShb63J264Jkp7ncuoEEW2yVmVcdYQq69l