ประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาศักยภาพ โอกาส และการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

ติดต่อสอบถามรายละเอี

Read more