ประชุมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด (ไตรมาส 1- 4) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แห่ง

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02X5jVP7k58yTpjU1BWkZFtjqLd9AQqwLaMpaysC56Kau7mKshEJxxw8RQvAYLTNMgl