การสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสิริกร วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ และนางสาวดาลัด บินอับดุรมาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกรณีศึกษาที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตลอดจนเสนอแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายและลดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ข. (5) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมพระศรีสุทัศน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องอัศวิน แกรนด์ A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0mgYnFMaVUCjUJPnVGQSxEwBBazJcHmdRmQfsYuL1odsJ9moSYgVV4oQLs8LRGntwl