ประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาศักยภาพ โอกาส และการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more