ประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาศักยภาพ โอกาส และการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02L6Go5g5NZo7SmBX2orR57kywYUFdGhEhbpQDQtAuSYSLsmSy19T9aUqBeEAzhm1Nl