โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ทำหน้าที่นิเทศของสถานศึกษา”

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ทำหน้าที่นิเทศของสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานนิเทศ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย และงาน จชต. จำนวนทั้งสิ้น 65 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการนิเทศ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02u92AzQM9uFJHy8CXG3KQfL9KuPtr1unrxTFD2nXFDsK3EDJbDLGqyJ2fsQfmMdfql