สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ชาวนราเปี่ยมสุข โอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของหน่วยงานสนองพระราชดำริ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “สกร.จังหวัดนราธิวาสกับการส่งเสริมการเรียนรู้” จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และ การจัดการศึกษาตามโครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมภายในนิทรรศการ ประกอบด้วย

1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต (การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย) จัดแสดงแนวความคิด “การส่งเสริมการอ่านผ่านลายผ้า” คือ การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความสนใจในรายละเอียดของผ้าทอ ผ้าถิ่น ผ้าลายเพ้นท์ ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่สวยงามของลายผ้าแต่ละท้องถิ่น ยังรวมถึงการได้รับรู้วิธีการ ขั้นตอน ที่มาของลายผ้าแต่ละชนิด ผ่านวิธีการอ่าน

2.การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง (การจัดการศึกษาต่อเนื่อง) จัดแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพจากกลุ่มเป้าหมายของ สกร.ที่ผ่านการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จัดแสดงผลงานการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกระบวนการโครงงานประเภทต่างๆ จำนวน 2 โครงงาน จัดแสดงผลงานสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.การจัดการศึกษาตามโครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ) จัดแสดงข้อมูลวิสัยทัศน์ รูปแบบและแนวทางการจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะสู่การเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัดการศึกษากับ สกร.จังหวัดนราธิวาส (สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส)

โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และ ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ถวายรายงานรายละเอียดภายในนิทรรศการ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ บุคลากร ร่วมรับเสด็จ

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0F58q6cNsES6or4fU7RnbKs63uQpYsX64t6zcodmnPYBQNvpXSTzEtuKFnk3fMNkol