วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีต กศน.สูู่ สกร. ในวันคล้านวันสถาปณากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ครู สกร.หลายท่านได้เล่าเรื่องประวัติของ กศน.และความเป็นมาของกศน.มาถึง สกร. ปัจจุบัน รวมทั้ง ครูอาสาประจำปอเนาะด้วย