(ชื่อเรื่องปราชญ์คนที่ 2)

ชื่อภูมิปัญญา…… (แกะสลักไม้)……..
ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น……ด้านหัตถกรรม……….
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ…………..บาเจาะ……………ตำบล……….ลุโบะสาวอ………….
ชื่อ-สกุล/ผู้สร้างสรรค………นาย มะลีเฟง มะแอ………….
สถานที่ตั้ง/ที่อยู….เลขที่…..53/1….. บ้าน …บือราแง…….หมู่ที่……4…….ตำบล….ลุโบะสาวอ…… อำเภอ …บา
เจาะ…….. จังหวัด….นราธิวาส…รหัสไปรษณีย ..96170…..
พิกัด…. 6.4949642,101.6459423………..
เบอร์โทรศัพท์…… 088-5937830…..
ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแกะสลักลวดลาย เอกลักษณ์งานดอกลายมลายูอันละเอียด ประณีต สะท้อนถึงปรัชญา ความเชื่อ
ศาสนา หลักการดำเนินชีวิต ของชาวไทยมุสลิมที่ส่งผ่านงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า มีความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ต้องอาศัยทั้ง ทักษะฝีมือ และจิตวิญญาณในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นลวดลายที่
งดงาม
ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงชายช่องลม มักนิยมแกะทั้งแบบฉลุลายอย่างเดียวและทั้งแกะสลักลวดลายบวกกับฉลุลาย
ซึ่งส่วนใหญ่นิยม ฉลุเป็นลวดลายอักขระโบราณคำสอนพระอัลเลาะห เพื่อเป็นสิริมงคลแกค่ารบ้านเรือน
เสมือนเครื่องรางคอยปัดเป่าสิ่ง ชั่วร้าย
ประมวลภาพ ภูมิปัญญา…… (แกะสลักไม้้)…….