บริบทปอเนาะ

ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ มัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

       สถานที่ตั้ง 114 หมู่ที่ 6 บ้านบากง ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 084 312 5882         

          ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ นายซอบรี  แวหะยี  โทรศัพท์ 062 005 2380

          ชื่อ – สกุล โต๊ะครู   นายมะยูโซะ    แวหะยี           โทรศัพท์ 084-312-5882

          ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยโต๊ะครู  นางอามีเน๊าะ  แวหะยี    โทรศัพท์ 065-630-2021

          ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยโต๊ะครู  นางสาวซัลวา  แวหะยี    โทรศัพท์ 090-884-7678

          ชื่อ – สกุล ครูอาสาฯปอเนาะ นางซูไฮลา  มากคง  โทรศัพท์ 081-093-9877

                 E–mail  : Suhailamarkkong@hotmail.com
          เพจสถาบันศึกษาปอเนาะ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน โดยครู สกร. 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน  เกิดขึ้นโดยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านหมู่ที่ 6 

และหมู่บ้านใกล้เคียง  ซึ่งเป็นเกิดจากความคิดของชาวบ้านเอง  ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้มีผลกระทบกับความความสงบสุขในหมู่บ้าน ม.6  และหมู่บ้านใกล้เคียง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว  ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย  การแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มาสามรถประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หากปราศจากการพัฒนาศิลธรรมจรรยาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคม

ความคิดที่เกิดขึ้นกับชุมชนนั้นมาจากท่านโต๊ะครูคนหนึ่งที่มีชื่อว่า นายมะยูโซ๊ะ  แวหะยี  ท่านเป็นนักเผยแพร่ศาสนาคนหนึ่งที่อุทิศตน  เวลา  และทรัพย์สินเพื่อให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นได้อยู่ในแนวทางของศาสนา  โดยที่ท่านเอาความรู้ทางศาสนาที่เที่ยงตรงเผยแพร่ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน  ซึ่งท่านได้ยึดหลักกับอัลกุรอานและวัจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) เป็นแนวทางในการเผยแพร่

ในปีพุทธศักราช  2550 มีชาวบ้านเพียงไม่กี่คน  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาขอเรียนกับท่านเกี่ยวกับอัลกุรอานและวัจนะของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน  ท่านจึงเปิดการเรียนการสอนที่บ้านของตนเอง  โดยใช้หลักสูตรกีตาบีและหลักสูตรการอ่าน

          ในเวลาต่อมาชาวบ้านกลุ่มนี้ได้เรียกร้องจากท่านให้ขยายโอกาสในการเรียนการสอนให้กับลูกหลานในหมู่บ้านและชุมชน  ท่านจึงอุทิศที่ดินสำหรับสร้างอาคารที่จะทำการเรียนการสอน และได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกในปี 2551 เป็นอาคารเดียวยกพื้นและเพิ่มการเรียนการสอนหลักสูตรกีรออาตี

          วันที่ 31 มกราคม 2555 สถาบันศึกษาปอเนาะได้ทำการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ และต่อมาชาวบ้านเรียกร้องให้เปิดหลักสูตรท่องจำอัลกุรอ่าน  ทั้งนี้ลูกชายของท่านได้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนวิชาสามัญจึงได้ประสานกับหน่วยงาน กศน.เพื่อจัดทำการเรียนการอสอนให้อ่านออกเขียนได้

          ปี พ.ศ.2557  ได้รับความร่วมมือจาก กศน.จังหวัดนราธิวาส ส่งครูอาสาสมัคร กศน.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมาประจำ  เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นครูคนแรก  ชื่อนางซูไฮลา  มากคง