(ชื่อเรื่องปราชญ์คนที่ 1)

นายมะยูโซ๊ะ แวหะยี

ตำหน่งโต๊ะครูสภถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

เป็นผู้ให้ความรู้ด้านศาสนา มีความสามารถในด้านการอ่าน-เขียน-และแปลความหมายภาษาอาหรับ มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงและประชาชนมาเรียนอัลกุรอ่านเป็นจำนวนมาก ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพและเลื่อมใสในความสามารถ