(ชื่อครูคนที่ 1)

นางซูไฮลา มากคง

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ