“กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบคู่มือปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ”

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more