สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีรพล เทพานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางสาวพาดีละห์ หะยีสาแม็ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้