สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

กศน.นราธิวาสร่วมรับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ในพิธีส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Read more

กศน.นราธิวาสร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2

Read more

กศน.นราธิวาสร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

Read more

กศน.นราธิวาสโครงการพัฒนาพนักงานราชการ กศน.จังหวัดนราธิวาส บรรจุใหม่ ณ กศน.ตำบลกาวะ และ กศน. ตำบลริโก๋ (กศน.ตำบล “เธอ คือ ดวงใจ”)

Read more