ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทางภาษา LCRA ตามโครงการการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

Read more