กศน.นราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่2/2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่2/2566 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราะิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมเป็นก่ีรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะ โครงการหมู่บ้านสีขาวฯที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือกันผลักดันและสนันสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรควรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส