กศน.นราธิวาสโครงการพัฒนาพนักงานราชการ กศน.จังหวัดนราธิวาส บรรจุใหม่ ณ กศน.ตำบลกาวะ และ กศน. ตำบลริโก๋ (กศน.ตำบล “เธอ คือ ดวงใจ”)

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารบุคลากร ดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานราชการ กศน.จังหวัดนราธิวาส บรรจุใหม่ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำ ปอเนาะ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการพัสดุ  เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานราชการมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน กศน. เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาดูงาน ณ กศน.ตำบลกาวะ และ กศน. ตำบลริโก๋ (กศน.ตำบล “เธอ คือ ดวงใจ”) กศน.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส