สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดนราธิวาส

Read more

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ของสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ความรู้ทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะให้ประสบผลสำเร็จ

Read more