สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมบุคลากร กศน.อำเภอในสังกัด

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมบุคลากร กศน.อำเภอในสังกัด
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส กศน.อำเภอเจาะไอร้อง กศน.อำเภอจะแนะ กศน.อำเภอสุคิริน กศน.อำเภอศรีสาคร กศน.อำเภอรือเสาะ และกศน.อำเภอบาเจาะ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบาย กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ” และ “นราธิวาสเมืองแห่งการเรียนรู้”