กศน.นราธิวาส ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่
1. การมอบแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจำปี
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน (Swot Analysis)
โดยมี ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำปฏิบัติการจัดทำการวิเคราะห์ swot ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ กำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566