กศน.นราธิวาสและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 13 แห่ง ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป