สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

กศน.นราธิวาสร่วมรับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ในพิธีส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Read more