พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้

พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้

Read more

ครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน รับมอบข้อสอบกลางภาคเพื่อใช้ในการประเมินนักศึกษากลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2567

ครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน รับมอบข้อสอบกลางภาคเพื่อใช้ในการประเมินนักศึกษากลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2567

Read more

นักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน มารับวุฒิบัตรเพื่อไปสมัครงาน สร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

นักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน มารับวุฒิบัตรเพื่อไปสมัครงาน สร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

Read more