โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลายสวยงาม ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมตู้ปลาาสวยงาม (Aquarium innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ศกร.อำเภอบาเจาะ

โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลายสวยงาม ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมตู้ปลาาสวยงาม (Aquarium innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ

Read more

วันที่ 10 เมษายน 2567 ตรงกับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองและเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ หลังจากที่บวชเป็นเวลา 1 เดือน

วันที่ 10 เมษายน 2567 ตรงกับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี

Read more

ครูอาสาสมัคร สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและคณะครู ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ าร่วมประชุม ศสปชต.เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ.

ครูอาสาสมัคร สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและคณะครู ศกร.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ าร่วมประชุม ศสปชต.เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ.

Read more

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ และครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ร่วมกันจัดสถานที่ในการเตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ และครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ ร่วมกันจัดสถานที่ในการเตรียมงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2567

Read more

ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน 2 เมษา โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 67

ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน 2 เมษา โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 67

Read more

ครู ศกร.อำเภอบาเจาะ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับนักศึกษา จัดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน วันที่ 26 มีนาคม 2567

ครู ศกร.อำเภอบาเจาะ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับนักศึกษา จัดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน วันที่ 26 มีนาคม 2567

Read more

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับครู สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกับครู สกร.อำเภอบาเจาะ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อความสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

Read more

ครูอาสาสมัครประจำปอเนาะได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบกล่องรอมฎอนปันสุขให้กับโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใช้ในการละศิลอด

Read more

กิจกรรมรอมฎอนปันสุข นำโดย ผอ.ศกร.อำเภอบาเจาะและบุคลากร รวมครู สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2567

กิจกรรมรอมฎอนปันสุข นำโดย ผอ.ศกร.อำเภอบาเจาะและบุคลากร รวมครู สกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2567

Read more

นักศึกษาสกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

นักศึกษาสกร.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

Read more