โครงการ/กิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีวิถีการทำนา สกร.อำเภอบาเจาะ

เป็นกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพการทำนา มีทักษะในการทำนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นคุณค่าในการทำนาและสามารถสืบสานอนุรักษ์วิถีชาวนาไทย