บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 มกราคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมร่วมคิดร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 มกราคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะพร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more