สกร.อำเภอบาเจาะ มอบวุฒิบัตรให้แก่บุคลากร

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นำโดยนางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบวุฒิบัตรให้แก่ข้าราชการครู จากการวิทยากรพี่เลี้ยงในโครงการศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สกร.อำเภอบาเจาะ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส