สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการอบรมเรื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการทำความสะอาดและจัดห้องเรียน

นที่ 15 ธันวาคม 2566

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศรช. ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการพบกลุ่ม

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการพบกลุ่ม

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล ดำเนินการทำความสะอาด จัดห้องเรียนและงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล ดำเนินการทำความสะอาด จัดห้องเรียนและงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more