สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการอบรมเรื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการอบรมเรื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่ม

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอบาเจาะ

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more