รถห้องสมุดเคลื่อนกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566

Read more