ครูวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ว.PA (Performance Appraisal)

ครูวิทยะฐานะชำนาญการ

Read more

ผู้บริหารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ว.PA (Performance Appraisal)

ผู้บริหารอบรมเชิงปฏิ

Read more

“พบปะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา “

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เปิดพิธีท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling things

ร่วมเป็นเกียรติต้อนร

Read more

“ประชุมกลั่นกรองข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่อง ประชาธิปไตย, หน้าที่พลเมือง และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการ “บวร” กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

“ประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใด้ชายแดน (พ.ศ.2566- 2570)”

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

ประชุมการพิจารณา (ร่าง)SDG ๔ Roadmap ระดับภาคและกลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยื่นด้านการศึกษา SDG๔ “

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ร่วมจัดมุมเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Read more

“ประชุมพิจารณาสาระสำคัญของแผนพัฒนาด้านการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 – 2570”

วันที่ 23 กันยายน 25

Read more

มอบของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะกิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ และการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

“การประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด “

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาชีพและการมีงานทำชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โปรแกรม ZOOM

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

“อบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 แบบออนไลน์”

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

“อบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

เข้าร่วมสัมนาก่อนจบหลักสูตรและพิธีปิด “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ” แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

วันจันทร์ ที่ 16 สิง

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

“ให้การต้อนรับและรับลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564”

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

“ให้การต้อนรับและรับลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วม กศน.ชาเลนจ์

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ”

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ”

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ และเอกสารประกอบ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชาประดิษฐ์จากเศษไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตรการเย็บหน้ากากผ้า กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่สถานศึกษา ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อด

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ร่วมให้กำลังใจและสนั

Read more

ร่วมประชุมกับคณะครูวิชาเอกภาษาไทย ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ร่วมประชุมกับคณะครูว

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างทาสีพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) ภายใต้โครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ

วิทยากรบรรยายให้ความ

Read more

ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 ก่อนเข้าร่วมโครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองการแพร่ระ

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

พิธีเปิดโครงการอบรมเ

Read more

กิจกรรมถอดบทเรียน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมถอดบทเรียน ภา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more