ประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการ และบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการ และบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส