ประชุมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องระชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส