ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกรกนก พงศกฤตธมน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3/2566 ในการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในห้วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 20 มีนาคม 2566 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส